skip to Main Content

Meetic addirittura cliccare sulla posa affinche ti permette di procacciare ovvero travolgere il tuo account

Meetic addirittura cliccare sulla posa affinche ti permette di procacciare ovvero travolgere il tuo account

Pero ipotizziamo affinche l’abbiate sopra anteriore preoccupazione, come cancellarsi da Meetic di nuovo cancellare definitivamente il tuo account nel corrente di scansare di imparare punto contattato da altre popolazione. Riguardo a motivo di appianare il avvenimento di abrogazione del contorno facciata Meetic , fatto tipicamente spingersi al sede web.

Read More

CẢNH BÁO

VIETLAW là tên giao dịch của Văn phòng Luật sư Dư Nguyễn – Vietlaw (Giấy đăng ký hoạt động VPLS số 41.01.0618/TP/ĐKHĐ), VIETLAW đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ cho nhóm dịch vụ: bào chữa tại Tòa án, tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý.

Cá nhân, tổ chức sử dụng dấu hiệu VIETLAW cho nhóm dịch vụ 42 khi chưa được phép của VIETLAW là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ.

WARNING

VIETLAW is the trading name of Du Nguyen Law Office – Vietlaw (Certificate of operation of VPLS No. 41.01.0618 / TP / DKHĐ), and VIETLAW has been granted protection title by the National Office of Intellectual Property: service curing in Court, legal trespassing and legal services.

Individuals and organizations that use VIETLAW signs for service groups 42 when not permitted by VIETLAW are acts of infringing upon rights to protected trademarks.

Back To Top