skip to Main Content

Ukrainische Frauen seien hinein irgendeiner Partnervermittlungsbranche hierfur beruhmt, bei partnersuchenden Mannern sehr begehrt zugeknallt sein

Ukrainische Frauen seien hinein irgendeiner Partnervermittlungsbranche hierfur beruhmt, bei partnersuchenden Mannern sehr begehrt zugeknallt sein

Viele Manner aufgebraucht dem Westen reisen rein expire Ukraine in Ein Zutrauen, dort deren wahre bekifft Leidenschaft zugedrohnt aufspuren. ‘Ne Gattin drauf aufstobern, die Diese bis anhin daheim Nichtens auftreiben konnten.

Read More

CẢNH BÁO

VIETLAW là tên giao dịch của Văn phòng Luật sư Dư Nguyễn – Vietlaw (Giấy đăng ký hoạt động VPLS số 41.01.0618/TP/ĐKHĐ), VIETLAW đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ cho nhóm dịch vụ: bào chữa tại Tòa án, tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý.

Cá nhân, tổ chức sử dụng dấu hiệu VIETLAW cho nhóm dịch vụ 42 khi chưa được phép của VIETLAW là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ.

WARNING

VIETLAW is the trading name of Du Nguyen Law Office – Vietlaw (Certificate of operation of VPLS No. 41.01.0618 / TP / DKHĐ), and VIETLAW has been granted protection title by the National Office of Intellectual Property: service curing in Court, legal trespassing and legal services.

Individuals and organizations that use VIETLAW signs for service groups 42 when not permitted by VIETLAW are acts of infringing upon rights to protected trademarks.

Back To Top